Meeting Register Page

Meeting banner
EJ and Natural Disaster Response Training: Gulf Coast
The NIEHS Worker Training Program (WTP) will host a disaster response training as part of the Federal Interagency Working Group (IWG) on Environmental Justice (EJ) EJ and Natural Disasters Subcommittee Town Hall Meetings.

The training will be conducted by WTP grantees and aims to provide a general awareness about how to safely respond to disasters. Participants will learn more about preparedness, mental health resilience, and response as it relates to hurricanes, floods, and other natural disasters or public health emergencies.

++++
The NIEHS Worker Training Program (WTP) será el patrocinador de una capacitación de respuesta ante desastres como parte las asambleas del grupo Federal Interagency Working Group (IWG) on Environmental Justice (EJ) EJ and Natural Disasters Subcommittee.

La capacitación será impartida por beneficiarios del WTP y tiene como objetivo sensibilizar a la gente en general respecto a cómo responder en casos de desastre, pero sin exponerse. Los participantes pueden aprender más sobre cómo prepararse, cómo tener resiliencia mental y cómo responder en relación a huracanes, inundaciones y otros desastres naturales o emergencias de salud pública.

++++
Chương trình Đào tạo Nhân viên (WTP) của Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường (NIEHS) sẽ tổ chức khóa tập huấn ảo về ứng phó thảm họa như một phần của Nhóm Phối hợp Hoạt động giữa các Tổ chức (IWG) về Công lý Môi trường (EJ) EJ và Các cuộc họp trong khán phòng của Tiểu ban Thảm họa Thiên nhiên.

Khóa tập huấn sẽ do những nhà tài trợ WTP tiến hành nhằm mục đích xây dựng nhận thức chung về cách ứng phó an toàn với thảm họa. Những người tham gia sẽ tìm hiểu thêm về khả năng sẵn sàng, khả năng phục hồi sức khỏe tinh thần và ứng phó vì nó liên quan đến bão lũ và các thảm họa thiên nhiên khác hoặc các tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng.

Mar 8, 2021 06:00 PM in Eastern Time (US and Canada)

Meeting logo
Loading
* Required information